DGA ผนึกรัฐ และเอกชนด้านไอที วางแพลตฟอร์มอนาคต OSS

0
1282
DGA

DGA ผนึกรัฐและเอกชนด้านไอที ต่อยอดบริการภาครัฐสู่การให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service หรือ OSS) ให้สอดรับ พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล….

highlight

  • DGA ผนึกความร่วมมือพันธมิตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ และเอกชน วางยุทธศาสตร์แพลตฟอร์มงานบริการดิจิทัลภาครัฐ หรือ One Stop Service หรือ OSS แบบครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามนโยบายThailand 4.0

DGA ผนึกรัฐ และเอกชน สร้าง OSS

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ดีจีเอ) โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA)  ผนึกความร่วมมือพันธมิตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐและเอกชน จัดเวทีประชุมระดมพันธมิตร (Call for Partnership) 

หัวข้อ Government Service Platform / Digital ID / การสร้างศักยภาพของผู้บริหารภาครัฐ เพื่อกำหนดกรอบดิจิทัลภาครัฐ พร้อมวางยุทธศาสตร์แพลตฟอร์มงานบริการดิจิทัลภาครัฐ หรือ One Stop Service หรือ OSS แบบครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามนโยบายThailand 4.0

DGA

ไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทั

ของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดการประชุม Call for Partnership ขึ้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชนมาอภิปรายและทำ workshop เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้าน National Digital ID, Government Data Exchange 

กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดบริการภาครัฐสู่การให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service หรือ OSS) เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 35 คน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประสานความร่วมมือกลุ่มสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มพัฒนานวัตกรรม

โดยแต่ละกลุ่มนำเสนอไอเดียที่น่าสนใจ อาทิ กลุ่ม Digital service ยกตัวอย่างเรื่องการใช้สิทธิทางการเมืองผ่านระบบดิจิทัล กลุ่ม Government Data Exchange นำเสนอเรื่องการวางแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อสร้างเป็น Data Lake เป็นต้น

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน : ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพประกอบ และข้อมูลบางส่วนจาก : www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่ eleaderfanpage

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

37 + = forty seven