นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำของไทยในการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ เป็นผู้ให้คำปรึกษา บริการสื่อสารการตลาด ทั้งทางด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ ไอที การศึกษา การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และการจัดประชุมสัมมนา รวมทั้งผลิตสื่ออื่นๆ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า (“บริการ”) โดยในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทอาจมีความจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ” หรือ “ท่าน”)

ดาวน์โหลด
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แบบขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
แบบคำขอถอนความยินยอม
แบบฟอร์มร้องเรียนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งเอกสารฉบับนี้ให้ท่านทราบถึงเหตุผล และวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแจ้งให้ท่านทราบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ดาวน์โหลด
ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร