NEA

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าสานต่อโครงการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันแก่นักธุรกิจไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยดึงกูรูชั้นนำระดับโลกร่วมเสนอแนะแนวทางสร้างแบรนด์ให้ก้าวไกล…

highlight

  • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เตรียมยกระดับผู้นำทางธุรกิจและหน่วยงานรัฐของกลุ่มประเทศ CLMVT และประเทศรอบข้าง ภายใต้แนวคิด ASEAN Branding ด้วยโปรแกรมการสัมนนาผู้นำแบบเข้มข้น CLMVT Plus Executive Program on New Economy 2019 พร้อมวิทยากรด้านการสร้างแบรนด์ระดับโลกร่วมแนะแนวทางทางแบรนด์
  • โครงการ  CLMVT Plus Executive Program on New Economy 2019 ได้คัดเลือกผู้นำทั้งภาครัฐ และเอกชนที่จะเข้าร่วม ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองมาเป็นอย่างดี โดยจะจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2562 นี้ ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ ประเทศไทย

NEA เดินหน้าช่วยธุรกิจอาเซียนสร้างแบรนด์ พร้อมสร้างเครือข่าย

วิทยากร มณีเนตร รองอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า โครงการ ยกระดับผู้นำทางธุรกิ จและหน่วยงานรัฐของกลุ่มประเทศ CLMVT และประเทศรอบข้าง เป็นโครงการที่ทาง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (เริ่มปี 2017)

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักธรกิจในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในครั้งนี้ด้วยรูปแบบของการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจทั่วโลก ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้กำหนดแนวทางใหม่

โดยเน้นในด้านของการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ในด้านของการสร้างแบรนด์ดิ้ง ที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และทำให้แบรนด์ดิ้งของอาเซียนให้ผงาดบนเวทีการค้าโลกให้ได้ในระยะยาว และสามารถเติบโตไปกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืน

อย่างที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันการแข่งขัน และเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว และต่อเนื่อง กลายเป็นสิ่งที่นักธุรกิจไทยและกลุ่มประเทศ CLMV ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

NEA
วิทยากร มณีเนตร รองอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันแก่นักธุรกิจไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทางธุรกิจภายในภูมิภาคนี้ จึงจัดให้มีโครงการ CLMVT Plus Executive Program on New Economy 2019 ขึ้น ด้วยแนวคิด ASEAN Branding

เพื่อเปลี่ยนผู้ประกอบกิจการจากกลุ่มประเทศที่จับจ้างผลิตสินค้า เป็นกลุ่มประเทศที่มีแบรนด์สินค้าที่มีคุณภาพนำเสนอสู่ตลาดโลก ซึ่งจะช่วยให้เกิดความไม่มั่นคงทางการค้า มากกว่าการเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตสินค้าเพียงอย่างเดียว และยังเป็นการชช่วยแก้ปัญหาในระยะยาวในเรื่องการย้ายฐานการผลิต

ซึ่งมีความผันผวนอย่างมากในปัจจุบันอีกด้วย ซึ่งจากการจัดงานตลอด 2 ปีที่ผ่านมา โครงการนี้ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักธุรกิจระดับผู้นำ และผู้นำองค์กรรัฐที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโปรแกรมเป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะสร้างเสริมเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว

ยังเกิดความร่วมมือระหว่างประเทศขึ้นมากมาย อีกทั้งผู้นำที่เข้าร่วมโปรแกรมที่ผ่านมาก็เติบโตเป็นข้าราชการระดับสูงของแต่ละประเทศ และผู้นำธุรกิจก็สามารถนำพาองค์กรให้เติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดโอกาสของการผนึกกำลังสร้างเสริมเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอย่างที่ประเมินค่าไม่ได้

ขยายสมาชิกเพิ่ม 4 ประเทศ พร้อมดึงกูรูระดับโลกร่วมถ่ายทอด

เนื่องจากความสำเร็จจากโครงการทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา ทำให้มีประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคแสดงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ CLMVT Plus Executive Program on New Economy 2019 ในครั้งนี้ เพิ่มมากขึ้น ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้เพิ่มจำนวนประเทศที่จะเข้าร่วมโครงการเพิ่ม

จากเดิมมีแค่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย (CLMVT) ขยายไปสู่ประเทศใกล้เคียงซึ่งมีความสนใจเข้าร่วมมาก อย่างประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ (CLMVT+) โดยผู้นำที่เข้าร่วมจะถูกคัดเลือกจากคุณสมบัติที่เหมาะสม

และเชิญให้เข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมแบบเฉพาะบุคคล ซึ่งจะมีทั้งผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ รวมถึงเป็นโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างกัน เพื่อผนึกกำลังความร่วมมือ และเสริมสร้างพลังในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลก

NEA

ซึ่งในส่วนของการสร้างศักยภาพทางการแข่งขันการค้าโลกด้วย ASEAN Branding ทางกรมได้เชิญ 2 กูรูชั้นนำ ได้แก่ ศาสตราจารย์ M.S.Krishnan จากมหาวิทยาลัย Michigan Ross ผู้เขียนหนังสือ “The New Age of Innovation: Driving Co-Created Value with Global Networks”

ที่นิตยสาร The Economist และ BusinessWeek ยกย่องให้เป็นหนังสือนวัตกรรมที่ดีที่สุดในปี 2008 ซึ่งจะมาช่วยฝึกอบรมในหัวข้อ “Driving International Growth”

และศาสตราจารย์ Len Middleton จากมหาวิทยาลัย Michigan Ross ซึ่งเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุนของภาคเอกชน ตลอดจนการพัฒนา และการระดมทุนของบริษัทสตาร์ทอัพที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง

ให้เข้าเข้ามาสอนในหัวข้อ “Building the ASEAN Brand” เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโลกการสื่อสารด้านการสร้างแบรนด์ให้กับกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนการสร้างพันธมิตรด้านนวัตกรรม รองรับการเติบโตในยุคดิจิทัล

รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอีกหลายสาขา ที่จะเข้าร่วมให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ทั้งการสร้างพันธมิตรเพื่อการเติบโต การเรียนรู้แนวความคิดดิจิทัล ตลอดจนการออกแบบแนวทางการแข่งขันแบบก้าวกระโดด ด้วยการเรียนรู้จากบทเรียนของบริษัทชั้นนำระดับโลก

ตลอดจนการเรียนรู้เพื่อทะลายกำแพงการค้าระหว่างประเทศยุคเก่า สู่โอกาสของการค้าอีคอมเมิร์ซในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ยังร่วมถึงการนำนักธุรกิจบางส่วนที่เคยเข้าร่วมในครั้งก่อนหน้ามาช่วยแบ่งปั่นประสบการณ์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมในครั้งนี้อีกด้วย

ทั้งนี้โครงการ  CLMVT Plus Executive Program on New Economy 2019 ได้คัดเลือกผู้นำทั้งภาครัฐ และเอกชนที่จะเข้าร่วม ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองมาเป็นอย่างดี โดยจะจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2562 นี้ ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ ประเทศไทย

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่