เทคโนโลยีกับงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR) ภายในองค์กร

HR

เมื่อทรัพยากรมนุษย์ (HR) คือสิ่งที่องค์ธุรกิจจำเป็นต้องใส่ใจ แต่จะทำอย่างไร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม และสร้างปรสิทธิภาพให้ได้มากสุด…

  • 55% ธุรกิจในเอเชีย-แปซิฟิก กว่า 670 แห่ง ที่มีพนักงานรวมกันกว่า 6.1 ล้านคน และมีรายได้กว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์ ระบุว่าแพลตฟอร์มด้าน Human Resource ที่ใช้อยู่ยังไม่ตอบโจทย์
  • 60% ของบริษัทที่ให้ข้อมูลกำลังวางแผนและประเมินการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ในช่วง 12 ถึง 24 เดือนข้างหน้า
  • ใน แห่งมีแผนที่จะเพิ่มยอดใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถด้าน Human Resource
  • 60% บริษัทในเอเชียแปซิฟิก มีรูปแบบการให้บริการด้าน Human Resource ที่ชัดเจน และเหมาะสม
  • 80% ของผู้ตอบแบบสำรวจกำลังทำการประเมินกรณีการใช้งาน AI และระบบงานอัตโนมัติ รวมถึงขอบเขตการลงทุนในอนาคตภายใน 18 ถึง 24 เดือนข้างหน้า
  • ใน มีแผนที่จะปรับใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร (Analytics) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิผล ความสามารถ ประสิทธิภาพการทำงาน และการดึงดูดบุคลากร ทำให้องค์กรมีแข็งแกร่งมากขึ้นในช่วง 12 ถึง 24 เดือนข้างหน้า

เทคโนโลยีกับงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR)

HR

แม้ว่าเทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญกับงานด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resourceเพิ่มขึ้น แต่ผลการศึกษาล่าสุด The State of HR Transformation Study 2018-19 ของ อะไลท์ โซลูชั่นส์ (Alight Solutions) ซึ่งทำการสำรวจองค์กรกว่า 670 แห่งในหลากหลายภาคธุรกิจในเอเชีย-แปซิฟิก

พบว่ามีพนักงานรวมกันกว่า 6.1 ล้านคน และมีรายได้กว่า ล้านล้านดอลลาร์ แต่บริษัทส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกยังไม่พึงพอใจกับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้าน Human Resource ที่ใช้อยู่ โดยกว่า 55% ระบุว่าแพลตฟอร์มด้าน Human Resource ที่ใช้อยู่ยังไม่ตอบโจทย์

ซึ่งเพิ่มขึ้น 10% จากการสำรวจเดียวกันนี้เมื่อปี 2561 ขณะที่ 60% ของบริษัทที่ให้ข้อมูลกำลังวางแผนและประเมินการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ในช่วง 12 ถึง 24 เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ยังพบความสำคัญของความต้องการในเปลี่ยนแปลงอีก 5 ประการ ด้วยกัน ได้แก่

HR

องค์กรที่ได้พัฒนาด้าน Human Resource แล้ว มีความมั่นใจต่อความพร้อมในอนาคตของตนเองมากกว่าองค์กรอื่นๆ เกือบ 5 เท่า และสามารถดำเนินงานด้าน Human Resource ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า เท่า  

นอกจากนั้น องค์กรดังกล่าวยังมีอัตราส่วนบุคลากรด้าน Human Resource ต่อพนักงานประจำโดยเฉลี่ย 1:92 เปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ ซึ่งมีอัตราส่วนอยู่ที่ 1:52 โดย องค์กร 3 ใน แห่งมีแผนที่จะเพิ่มยอดใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถด้าน Human Resource

ขณะที่ บริษัทในเอเชียแปซิฟิกกว่า 60% มีรูปแบบการให้บริการด้าน Human Resource ที่ชัดเจน และเหมาะสม ซึ่งบ่งบอกว่าองค์กรนั้นๆ มีการพัฒนาที่ดี

HR

โดย 80% ของผู้ตอบแบบสอบถาม กำลังทำการประเมินกรณีการใช้งาน AI และระบบงานอัตโนมัติ รวมถึงขอบเขตการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะมีการนำระบบงานอัตโนมัติ (Automation) และ AI มาใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้นในช่วง 18 ถึง 24 เดือนข้างหน้า

โดยคาดการณ์ว่าในอนาคต ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Analytics) เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิผล ความสามารถ ประสิทธิภาพการทำงาน และการดึงดูดบุคลากร  ผู้ตอบแบบสอบถาม ใน มีแผนที่จะปรับใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรที่แข็งแกร่งมากขึ้นในช่วง 12 ถึง 24 เดือนข้างหน้า

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในองค์กรต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิก ภายในปี 2563

จากการสำรวจยังพบว่า 67% ขององค์กรจะมีโปรแกรมการฝึกอบรมราวครึ่งหนึ่งเป็นรูปแบบวิดีโอ โดยมีเนื้อหาสั้นๆ และเปิดให้เรียนรู้ในแบบ ออนดีมานด์ (On-Demand) รวมถึงการเรียนรู้เชิงคาดการณ์ตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้ 61% ขององค์กรจะรับทราบข้อคิดเห็นของพนักงานส่วนใหญ่ (80%) ได้แบบเรียลไทม์

HR

นอกจากนี้ องค์กรที่ทำการสำรวจครึ่งหนึ่ง เชื่อว่าจะใช้ AI เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงานราวครึ่งหนึ่งของกระบวนการที่ใช้อยู่ในองค์กรนั้น ๆ โดย 63% ขององค์กรระบุว่า กระบวนการ Human Resource ทั้งหมดของตนจะมุ่งเน้นการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

และเกือบครึ่งหนึ่งขององค์กรคาดว่าจะมีธุรกรรมด้าน Human Resource ส่วนใหญ่ (80%) เป็นแบบสั่งงานด้วยเสียง และบริษัทเกือบครึ่งหนึ่ง (47%) คาดว่าจะดำเนินกระบวนการราวครึ่งหนึ่งบนเทคโนโลยีอุปกรณ์สวมใส่ (Wearable) โดยองค์กรกว่าครึ่งหนึ่งคาดว่าจะใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรองรับการตัดสินใจส่วนใหญ่เกี่ยวกับบุคลากร (80%)

HR

วิครานท์ คานนา หัวหน้าฝ่ายธุรกิจการทรานส์ฟอร์มงานด้าน Human Resource ประจำภูมิภาคเอเชียของอะไลท์ โซลูชั่นส์ ได้เปิดเผยว่า ในยุคที่มีการใช้งานระบบคลาวด์ (Cloud) อย่างกว้างขวางและมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งองค์กรต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิก จำเป็นต้องยุติการพึ่งพากลยุทธ์แพลตฟอร์ม Human Resource ที่ ดีที่สุด เพราะการผนวกรวมแพลตฟอร์มต่างๆ และบริการหลากหลายช่องทางเข้าด้วยกันจะช่วยสร้างความแตกต่างที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อน Human Resource ในโลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า

ซึ่งบริษัทต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิกตระหนักว่า ส่วนงาน Human Resource ที่ได้รับการเสริมศักยภาพด้วยเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์กร และเกือบ 75% มีแผนที่จะเพิ่มงบประมาณเพื่อปรับปรุงขีดความสามารถด้าน Human Resource

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับระบบวิเคราะห์ข้อมูล ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการเพิ่มความคล่องตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ส่วนขยาย

* บทความนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อการวิเคราะห์ในแง่มุมที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการและผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่