ดร.กิตติณัฐ ลาออกจาก กก.บริษัททรู ตั้ง “หยาง เสี่ยวผิง” ทำหน้าที่แทน

ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ และ ศ.(พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม ลาออกจากกรรมการบริษัททรูแล้ว ตั้ง “หยาง เสี่ยวผิง” เป็นกรรมการบริษัทแทน ดร.กิตติณัฐ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบการลาออกของ ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ จากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 และแต่งตั้ง นายหยาง เสี่ยวผิง เป็นกรรมการบริษัท แทน ดร. กิตติณัฐ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

2. รับทราบการลาออกของ ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม จากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2564

3. อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการข้างต้น ดังนี้

“นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายอาชว์ เตาลานนท์ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ ประทับตราสำคัญของบริษัท

ในกรณีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงินและเอกสารประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจา ปี แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ เอกสารใดๆ เพื่อการนำส่งต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งในห้าคน ดังกล่าวข้างต้น ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2563 ได้แต่งตั้งให้ ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ เข้าเป็นกรรมการบริษัททรู แทนที่นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ ที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563

ที่มา [1] [2]