ธปท. ส่ง “แนวปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการให้บริการทางการเงิน” หนา 26 หน้า ให้แก่ผู้ให้บริการทางการเงิน เน้นแจงการใช้งานในรูปแบบ Private Blockchain Network

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธปท. เปิดเผยว่า ธปท. ได้ออก “แนวปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการให้บริการทางการเงิน” มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เพื่อให้ผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. ใช้เป็นแนวทางในการนำเทคโนโลยี Blockchain ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้บริการ และองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้มีความปลอดภัยและความเชื่อมั่น แก่ผู้ใช้บริการทางการเงินในโลกการเงินยุคดิจิทัลในอนาคต

นางสาวสิริธิดา มองว่า เทคโนโลยี Blockchain มีศักยภาพในการพัฒนาภาคการเงินเนื่องจากมีคุณสมบัติสำคัญเรื่องการกระจายข้อมูลจัดเก็บ การเข้ารหัสข้อมูล การเชื่อมต่อกันโดยอ้างอิงจากข้อมูลก่อนหน้า ทำให้การบริหารจัดการข้อมูลในเครือข่าย Blockchain มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ ข้อมูลใน Blockchain ถูกปลอมแปลงแก้ไขได้ยาก และช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ส่งผลให้ต้นทุนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่ำลง ทำให้ประสิทธิภาพการดำเนินงานสูงขึ้น และสามารถนำไปพัฒนาบริการทางการเงินได้หลากหลาย

“ซึ่งในปัจจุบันภาคการเงินของไทยมีการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้มากขึ้น เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลธุรกรรมการเงิน การโอนเงินระหว่างประเทศ การออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินต่าง ๆ” นางสาวสิริธิดา กล่าว

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธปท. เปิดเผยต่อว่า แนวปฏิบัติฉบับนี้เป็นกรอบหลักการในการนำ Blockchain มาพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ควบคู่ไปกับ การดูแลความเสี่ยงอย่างรัดกุม โดยผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. สามารถนำมาปรับใช้กับบริการทางการเงินที่มีการประยุกต์ใช้ Blockchain โดยเฉพาะในรูปแบบ Private Blockchain Network โดยเนื้อหาของแนวปฏิบัติ Blockchain ประกอบด้วยสาระสำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ (1) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในทางธุรกิจ (2) การกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยี Blockchain (3) การบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน IT (4) การบริหารความเสี่ยงทางกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้กำกับดูแลของ ธปท. สามารถนำแนวปฏิบัติฉบับนี้ไปปรับใช้ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FOG/2564/ThaiPDF/25640101.pdf

ที่มา [1]