SEAC เดินหน้าสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ “YourNextU” หวังช่วยส่งเสริมทักษะใหม่ ๆ

SEAC

SEAC ทุ่มงบ 600 ล้านบาท เดินหน้าสร้างระบบนิเวศ “Lifelong Learning Ecosystem” พร้อมนำเสนอ “4Line Learning” ที่สุดแห่งวิธีการเรียนรู้ พร้อมเปิดตัวโมเดล “YourNextU”

SEAC ทุ่มงบ 600 ล้าน สร้าง Lifelong Learning Ecosystem

อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ เอสอีเอซี (South East Asia Center) ศูนย์พัฒนา และส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า จากเป้าหมายที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับองค์กรยุคใหม่ให้ก้าวไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในสหัสวรรษใหม่

ด้วยหลักสูตรและกระบวนการคิดเกี่ยวกับ “ภาวะผู้นำ” (Leadership) และการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และได้รับการตอบรับจากองค์กรชั้นนำในประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ครอบคลุมทั้งกลุ่มธุรกิจ

ทั้งการเงิน การธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ FMCG ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจโรงพยาบาล ฯลฯ รวมจำนวนผู้ร่วมเรียนรู้กว่า 30,000 คน และจำนวนหลักสูตรหรือโปรแกรมที่เปิดให้บริการรวมกว่า 40 หลักสูตร ปัจจุบันเราได้วางแผน การดำเนินธุรกิจครั้งใหญ่

โดยยกระดับขอบเขตการดำเนินธุรกิจสู่การเป็น ศูนย์พัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ความเชื่อที่ว่า “มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการพัฒนาชีวิต” และ “การเรียนรู้ (Learning) ตลอดทุกช่วงชีวิต” ซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญที่ เอสอีเอซี ผลักดันให้ทุกคนที่อยู่ในยุค Disruption เข้าใจ

SEAC
อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ เอสอีเอซี (South East Asia Center) ศูนย์พัฒนา และส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน

และนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และใช้กับวิธีการทำงานของตนเอง เพื่อสร้างรูปแบบกระบวนการคิด สร้าง Mindset ใหม่ สร้างระบบนิเวศและวัฒนธรรมของการเรียนรู้ Lifelong Learning Ecosystem ของประเทศไทย และอาเซียน

จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 27 ปี ที่ผ่านมา ทำให้เรารู้ว่าคนส่วนใหญ่ยังสับสนในความต่างของบริบทคำว่า “การเรียนรู้ (Learning)” และ “การศึกษา (Study)” จนทำให้ไม่สามารถเข้าถึงวิธีการเรียนรู้ที่แท้จริงในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่

หรือบางคนวางกับดักตัวเองจนเข้าใจว่าไม่ต้องพัฒนา และเรียนรู้เพิ่มเติม ดังนั้น เอสอีเอซี จึงต้องการสร้างจุดเปลี่ยนด้วยการนำเสนอทางเลือกใหม่ของ “การเรียนรู้” พร้อมทั้งเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ และวางรากฐานในการเปลี่ยนแปลง Mindset จากกรอบความคิดเกี่ยวกับบรรทัดฐานแห่งความสำเร็จเดิม ๆ

ที่มองว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจะต้องจบการศึกษาระดับสูงเท่านั้น สู่แนวทาง New learning mindset ใหม่ ภายใต้ Lifelong Learning Concept ที่สร้างนิยามเรื่อง “การเรียนรู้” สามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในทุกช่วงอายุ เพราะยิ่งโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจึงไม่ควรหยุดนิ่ง ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

หรือหา Skill set ใหม่ๆ โดยหลักสูตรหรือโปรแกรมที่จะเกิดขึ้นจะขยายไปสู่กลุ่มคนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทำงานที่กำลังมองหาหรือต้องการเพิ่มทักษะใหม่ๆ เพื่อให้สามารถอยู่รอดในชีวิตการทำงาน หรือกลุ่มคนจบใหม่ที่กำลังมองหาตัวตนและสร้างอนาคตด้วยแนวทางของตนเอง

รวมถึงกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของกิจการขนาดกลาง และย่อมที่กำลังมองหาความมั่นคงทางธุรกิจ โดยจากประสบการณ์ในแวดวงการเรียนรู้และการพัฒนาคน เอสอีเอซี ได้สร้างสรรค์รูปแบบการเรียนรู้ที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดของโลก ที่เรียกว่า 4Line Learning”

SEAC

เพื่อรองรับรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคน พร้อมกระตุ้นให้คนเกิดความอยากรู้ เรียนรู้ และนำเอาสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงานท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและฉับพลันได้อย่างทันท่วงที ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

การเรียนรู้ผ่านหลักสูตรด้วยวิดีโอคลิป หรือ Visual ต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์, การเข้าคลาสเพื่ออบรมในหลักสูตรต่างๆ (Inline) หรือ Subscription ในระยะเวลาการเรียนที่เหมาะสม จัดเป็นคอร์สสั้นๆ ครั้งละไม่เกินครึ่งวัน

การเรียนรู้ในรูปแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล หรือเรื่องราว (Beeline) จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วิทยากร นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ผู้นำทางความคิด ร่วมถึงกิจกรรมพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสมกับหัวข้อการเรียนรู้

คลังการเรียนรู้ที่สามารถให้ผู้เข้าเรียนเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้ และดาวน์โหลด (Frontline) ออกมาเป็นคัมภีร์พิชิตความสำเร็จ โดยเบื้องต้นได้ร่วมมือกับสถาบันระดับโลก ในการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ ภายใต้โมเดลชื่อ “YourNextU”

ลุยประเดิม 40 หลักสูตร ที่สอดรับเทคฌทคโนโลยีสำคัญ

โดยทั้งหมดจะประกอบด้วยหลักสูตร Online กว่า 100 หลักสูตร Inline กว่า 40 หลักสูตร Beeline กว่า 40 โปรแกรม และคลังข้อมูล Frontline ที่สามารถดาวน์โหลดได้ ไม่จำกัด อาทิ

  • Design Thinking: Empathizing to Discover Opportunities
  • Creative Connection: 7 Creative Problem Solving Strategies
  • New Me New Land: Overcoming Change Resistance
  • The Outward Mindset: Seeing Beyond Yourself, Strategic Thinking: Business Modeling
  • Step In Leader: Problem Solving & Decision-Making หรือ HR Academy

พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ทันต่อสถานการณ์ อาทิ Business Management 4.0, Data Analysis, Artificial Intelligence and Machine Learning, Cloud computing and Web Service เป็นต้น ซึ่งวางแผนดำเนินธุรกิจการตลาด อย่างเป็นทางการภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2562

สำหรับ YourNextU จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงสิ่งที่ต้องการจะเรียนรู้ได้ง่ายมากขึ้น และเราเป็นผู้เลือกเรียน ด้วยตนเอง ไม่ใช่ให้ใครมาบังคับให้เรียนแบบในอดีต โดยจะเปิดให้มีระบบสมาชิก หรือ Subscription ในราคา 10,000 บาท ต่อคนต่อปีSEAC

ซึ่งทุกหลักสูตรได้มาตรฐานระดับสากล ทั้งมาตรฐานของ Professor และคอร์สจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ นอกจากนี้ยังมี Subtitles หลากหลายภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย เวียดนาม พม่า และอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย จะแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2020)

ตัวอย่างออนไลน์คอร์ส อาทิ การเรียนรู้เพื่อพัฒนา New Skillset เพื่อยุค 4.0 เช่น Data scientist, Certified Digital Marketing Specialist, Big Data โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้หลักสูตรที่ได้มาตรฐานจากสถาบันการศึกษาระดับโลกแบบ Unlimited ในทุกสาขาวิชา สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ และสามารถลงเรียนซ้ำ ได้ตามที่ต้องการ

ขณะที่ในส่วนการเรียนรู้แบบเข้าคลาส (Inline) จะเปิดเป็นประจำ 18 คอร์สต่อวันในทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดย SEAC ได้สร้างการเข้าถึงเอาไว้ 2 รูปแบบ คือ ผ่านทาง www.yournextu.com และ Application (เข้าถึงได้ทุก Devices) ที่เชื่อมถึงกันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบวิชาเรียนที่ต้องการ

และลงทะเบียนเข้าคลาสได้เอง นอกจากนี้ใน Application ของ YourNextU เรายังสามารถตรวจสอบว่าในคลาสนั้นๆ ใครเป็นผู้สอน และยังมีระบบรีวิวและให้คะแนน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน เพื่อช่วยในการตัดสินใจ

และเป็นแรงกระตุ้น ให้ผู้ยังไม่เคยเข้าเรียนอยากเรียนรู้ในคอร์สนั้นๆ อีกด้วย ทั้งนี้ทุกครั้งที่จบคอร์ส ผู้เรียนจะได้รับ ใบ Certificate จากสถาบันเจ้าของหลักสูตร ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นสถาบัน ระดับโลก เพื่อใช้ในการต่อยอดในเส้นทางการเรียนหรือทำงานได้

ทุ่ม 600 ล้าน เพื่อสร้าง Ecosystem

นอกจากนี้ เราได้เตรียมงบประมาณมากกว่า 600 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นเป็นการลงทุนเพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภายใต้กระบวนการเรียนรู้ “4Line Learning” อย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 3-5 ปี การลงทุนเพื่อเฟ้นหาพาร์ทเนอร์ระดับโลกในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเติมเต็มการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ

รองรับความต้องการของทุกกลุ่มและทุกวัย รวมถึงการแปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยและบางภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน และงบในการก่อสร้าง Center แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย เอสอีเอซี ดำเนินยุทธศาสตร์การตลาดด้วยกลยุทธ์รูปแบบ Personalized Marketing ที่ให้ความสำคัญกับ Data และการสร้าง Learner Persona

เพื่อพัฒนาบริการหรือนำเสนอโปรแกรมหลักสูตรให้ตรงความต้องการ และทันเกมยุค Disrupted World มากที่สุด โดยระยะแรกเราเน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายระดับองค์กรทั้งภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ควบคู่กับการกระจายข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจ

และกระหายในการพัฒนาการเรียนรู้ได้เตรียมความพร้อม เพื่อเข้าร่วมการเรียนรู้กับ เอสอีเอซี ในอนาคต ซึ่งมั่นใจภายในสิ้นปี พ.ศ. 2563 จะมีจำนวนลูกค้าที่สนใจมากกว่า 90,000 คน และมีอัตราการเติบโตทางธุรกิจสูงกว่า 100%

SEAC

อย่างไรก็ตาม เอสอีเอซี เชื่อมั่นในมุมมองว่ามนุษย์ทุกคนต้องไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาศักยภาพชีวิตและการเรียนรู้ ทุกคนต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง องค์กร และสังคม ทุกคนต้องรู้จักและเข้าใจ วิธีการเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ (Learn) กล้าลบสิ่งเดิมๆ ทิ้งไป (Unlearn) และการเรียนรู้สิ่งที่เคยรู้ด้วยมุมมองใหม่ๆ (Relearn)

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงของ Disruption นี้ เอสอีเอซี จึงต้องการเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำคัญให้ทุกคนได้สร้างรูปแบบการคิด สร้าง Mindset สร้างระบบและวัฒนธรรมของการเรียนรู้ Lifelong Learning Ecosystem ให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ ทุกตารางเมตร

จนเกิดเป็นวัฒนธรรมแห่งการ Learn Fast, Fail Fast and Move Forward ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อความก้าวหน้าของตัวเรา องค์กร และประเทศชาติในยุคปัจจุบันและอนาคตอย่างไม่สิ้นสุด

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว)

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่

Comments

comments