แนะธุรกิจเร่ง Transformation เตรียมพร้อมแข่งขันในยุค Experience Economy

0
299
Tranformation

จากกระแสดิจิทัลกระจายไปทุกบริบทของสังคม ทำให้ “ดิจิทัล ทรานส์ ฟอร์เมชัน” (Digital Tranformation) มีความสำคัญกับทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน และประชาสังคม ภาคธุรกิจสร้างโอกาสเข้าถึงตลาดใหม่ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม…

highlight

  • ธุรกิจวันนี้จำเป็นต้องเร่งปรับตัวโดยนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยการการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเพิ่มคุณค่าให้การทำงานขององค์กร ทั้ง AI, IoT, Data Analytics เพื่อลดความเสี่ยง และข้อผิดพลาดในการดำเนินงานทางธุรกิจให้น้อยลง ทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย และก้าวสู่การเป็น Intelligent Enterprise

ธุรกิจควรเร่ง Transformation ในยุค Experience Economy

ในการสัมมนาพิเศษที่ SAP Asian Innovators Summit (AIS) 2019 ที่ผ่านมา มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำ ดิจิทัล ทรานส์ ฟอร์เมชัน ที่องคฺกรธุรกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องเร่งปรับตัว ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเป็นตัวแปรสำคัญในความสำเร็จทางธุรกิจ

และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยง และข้อผิดพลาดในการดำเนินงานทางธุรกิจให้น้อยลง ทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย และก้าวสู่การเป็น Intelligent Enterprise

 

Tranformation

โดยจากการพูดคุยกับทาง อิชิโระ ฮาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้แสดงความเห็นว่า ปัจจุบันองค์กรธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายอันเกิดจากเทคโนโลยีในหลายด้าน ทั้งด้านที่เทคโนโลยีได้เข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

และด้านที่เทคโนโลยีได้กลายมาเป็นอาวุธสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเข้ามา disrupt รูปแบบการทำธุรกิจแบบเดิม ๆ ส่งผลให้องค์กรธุรกิจต้องเร่งทำดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่น

เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Intelligent Enterprise ให้สามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดและตอบสนองต่อปัจจัยรอบตัวได้เร็วขึ้น ลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดให้น้อยลง ด้วยการแปลงทรัพยากรข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร

รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเพิ่มคุณค่าให้การทำงานขององค์กร ทั้ง AI, IoT, Data Analytics เป็นต้น มีการออกแบบกระบวนการธุรกิจให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ฉับไว หรือการสร้างสรรค์วิธีการหารายได้ใหม่ ๆ แก่ธุรกิจด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ

เศรษฐกิจกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ Experience economy ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ธุรกิจจะต้องสามารถสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภค โดยมองลูกค้าหรือผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางของการออกแบบสินค้าและบริการต่าง ๆ ของธุรกิจ

วันนี้ความท้าทายภายในองค์กรในการทำดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่นคือ การทำให้ทุกหน่วยงานในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้ทันท่วงที เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ได้นั่นเอง

Tranformation

 

ด้าน สุปรีดา จิรวงศ์ศรีผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความเห็นเพิ่มว่า ในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง การพัฒนาองค์กรโดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร เพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

หลักการสำคัญในการทำดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่น คือ การแปลงทรัพยากรข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อประสิทธิภาพขององค์กรโดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งทางบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด มีเป้าหมายที่จะนำพาองค์กรธุรกิจของลูกค้าก้าวสู่การเป็น Intelligent Enterprise 

โดยการนำเสนอ ABeam Cloud ที่เป็นระบบ Ecosystem ซึ่งมีการทำงานร่วมกับPartnerต่าง ๆ ของทางเอบีมในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจในยุคดิจิทัล เช่น การพัฒนา Business Application ที่มีการนำเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) 

เทคโนโลยี Machine Learning เทคโนโลยี IoT(Internet of Thing) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) มาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของ Supply Chain Operation, Human Resource และการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจต่าง ๆ  

รวมถึงนวัตกรรมที่เพิ่มคุณค่าในเรื่องของการพัฒนาระบบงานSAP ERP เช่น SAP S/4HANA Global Sales Manufacturing Template และ SAP S/4HANA Conversion Factory ที่ทำให้องค์กรลูกค้าสามารถพัฒนาระบบงานเดิมเข้าสู่ระบบงานSAP S/4HANA ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Tranformation

พร้อมทั้งนำเสนอ Solution Smart Finance ที่นำเทคโนโลยี RPA และ Machine Learning เข้ามาผสมผสานกับระบบงาน SAP ERP เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในขั้นตอนการดำเนินงานทางระบบงานบัญชีอีกด้วย ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนวัตกรรมของ ABeam Cloud เท่านั้น

เรายังมีแผนที่จะนำเสนอนวัตกรรมใหม่เพิ่มเติมอีกทั้งหมด 1เทคโนโลยีในปี 2109นี้ และกำลังดำเนินการพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่จะครอบคลุมทุกกระบวนการ และอุตสาหกรรมอีกด้วย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัลให้กับองค์กรลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์

ข้อมูลเสริม

SAP Asian Innovators Summit (AIS) 2019 เป็นงานที่จัดโดยเอสเอพีในระเทศไทย ภายใต้ธีม #OurGrowthStory โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจับมือกับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ สร้างการเติบโตที่มีประสิทธิภาพร่วมกับเอสเอพี พร้อมช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่องค์กรธุรกิจทุกขนาดในประเทศไทย ในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำใน   เอ็กซ์พีเรียน อีโคโนมี และอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย

ส่วนขยาย

* บทความนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อการวิเคราะห์ในแง่มุมที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการและผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten ÷ two =