กลุ่มโรงงานในเครือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย นายเลิศเชาว์ คำชุมภู ผู้ช่วยผู้จัดการบริหาร บริษัท แสงโสม จำกัด (แห่งที่1) ให้การต้อนรับ อาจารย์อุกฤษ วรรณประภา หัวหน้าศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ (AADx) คณะสถาปัตยกรรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนักศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร “กลยุทธ์การออกแบบเพื่อปลุกธุรกิจรีเทลและ SME หลังโควิด โดยใช้หลักการออกแบบเพื่อทุกคน” รุ่นที่ 1 ที่เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตพร้อมการบริหารการจัดการด้านอุตสาหกรรม เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ณ บริษัท แสงโสม จำกัด (แห่งที่1) ต.หอมเกร็ด จ.นครปฐม  ที่ผ่านมา