ประกาศบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด เรื่อง​การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่

0
1502

ด้วยบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้จัดการใหญ่” บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.​คุณสมบัติทั่วไป
1.1 ​มีสัญชาติไทย
1.2 ​มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร
1.3 ​สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
1.4​ สามารถทำงานให้แก่บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด ได้เต็มเวลา
1.5 ​ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
1.6​ ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
1.7​ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.8​ ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ และไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชน จำกัด หรือ องค์กรอื่นใดเพราะทุจริตต่อหน้าที่
1.9 ​ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ​

2.​คุณสมบัติเฉพาะ
2.1 มีความรู้และประสบการณ์กาบริหารจัดการองค์กรหรือหน่วยงาน สามารถผลักดันให้บริษัทสามารถพัฒนาและดูแลระบบ National Digital ID ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ Ecosystem มีความสามารถในการตัดสินใจ สั่งการ และกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี การบริหารโครงการด้าน IT ในการจัดการแบบ Agile และ Waterfall กรณีมีความรู้ ความสามารถในธุรกิจด้านดิจิทัลเทคโนโลยี หรือดิจิทัลไฟแนนซ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.2 มีวิสัยทัศน์ และความรู้ความสามารถในการบริหาร และพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของบริษัท รวมทั้งมีภาวะผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2.3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล Digital Identity ในระดับดี ทั้งส่วนที่หลักการ และส่วนของ ecosystem ของผู้มีส่วเกี่ยวข้องอื่นๆ
2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล(National Digital ID)ได้แก่

  • การบริหารโครงการด้าน IT ในการจัดการแบบ Agile และ Waterfall และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain / Distributed Messaging / Open API และ Cloud Computing ในระดับที่สามารถระบุขีดความสามารถและข้อจำกัดของเทคโนโลยีได้
  • การประเมินและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี่ใหม่ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนา National Digital Identity ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องอาทิเช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Self-sovereign Identity, Data Privacy
  • การกำกับดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) ตลอดจนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน IT และไซเบอร์ (IT Security & Cybersecurity)
  • หลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งกฎหมายภายในประเทศและระดับนานาชาติ

2.5 มีทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอด เรื่อง National Digital Identity และ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจของหลากหลายกลุ่มคนใน ecosystem

3​เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 ​ประวัติของผู้สมัครโดยละเอียด (CV : Curriculum Vitae)
3.2 ​รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3.2 ​สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นทำนองเดียวกันที่มีรูปถ่ายของผู้สมัคร

4.​การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถส่ง CV และเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทกำหนด ไปยังคุณวงศ์วริศ ดุลยนิติโกศล กรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด Email : Wongwaris@ncb.co.th ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
คณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาผู้จัดการใหญ่ ของบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด จะพิจารณาเฉพาะเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์และนำส่งภายในกำหนดเวลาข้างต้น โดยจะถือเอาวันที่ระบุในอีเมลที่บริษัทได้รับเอกสาร
อนึ่ง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวงศ์วริศ ดุลยนิติโกศล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2095-5831 ทุกวันระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร)

5.​วิธีการพิจารณา
คณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด จะพิจารณาคัดเลือก เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครและเห็นสมควรเท่านั้น เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
กรณีผู้สมัครไม่เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ตามวันเวลาที่กำหนดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามถือว่าสละสิทธิ
ในกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาผู้จัดการใหญ่ เห็นว่ามีผู้สมัครจำนวนน้อย หรือไม่มีผู้สมัครคนใดสมควรได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาผู้จัดการใหญ่สงวนสิทธิที่จะขยายระยะเวลาการรับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครคราวนี้และดำเนินการรับสมัครใหม่ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ

6.​เงื่อนไขการจ้าง
6.1 ​เงื่อนไขการจ้างผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 นับแต่สัญญาจ้างมีผลบังคับใช้ หรือเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน
6.2 ​อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร และตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาผู้จัดการใหญ่ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด

ทั้งนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาผู้จัดการใหญ่ในทุกขั้นตอนและการพิจารณาของคณะกรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด ถือเป็นสิทธิโดยเด็ดขาด และให้ถือว่าเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2562

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 2 = five