กระทรวงดีอีเอส โชว์ผลคะแนน ITA ปี 64 ได้คะแนนประเมิน 95.42 คะแนน โดยเป็นกระทรวงที่ได้คะแนนสูงสุด ส่วนหัวข้อการป้องกันการทุจริต คว้า 100 คะแนนเต็ม

เมื่อวานนี้ (31 สิงหาคม 2564) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย กระทรวงดิจิทัลฯ ได้คะแนน 95.42 อยู่ในระดับ AA และเป็นหน่วยงานที่ได้รับคะแนนประเมินสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในระดับกระทรวง

ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ (สป.ดศ.) ได้คะแนน 94.69 เพิ่มขึ้นจาก 91.31 คะแนนเมื่อปี 2563 ขณะที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ก็มีคะแนนประเมินสูงกว่า 90 คะแนน ทุกหน่วยงาน

ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินของ ITA จะครอบคลุม 10 ด้าน โดยในส่วนของกระทรวงดิจิทัลฯ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในด้านการป้องกันการทุจริต อันดับรองลงมาคือ ด้านการเปิดเผยข้อมูล 99.41 คะแนน และด้านคุณภาพการดำเนินงาน 96.01 คะแนน

สำหรับการประเมิน ITA ในปีนี้ มีหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เข้าร่วมการประเมินจำนวน 8,300 หน่วยงาน ผลการประเมินภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ 81.25

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทำงานด้วยความโปร่งใส และให้ความสำคัญกับการยกระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง ได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จ