Depa เล็งจัด Digital Thailand Big Bang Regional 2018 ใน 4 เมืองต้นแบบ

Digital Thailand Big Bang

ดีป้า ประกาศความพร้อม จัดงานใหญ่ “Digital Thailand Big Bang Regional 2018” บุก 4 หัวเมืองใหญ่ คาดสร้างการรับรู้ให้กับคนในท้องถิ่นมากกว่าแสนคน พร้อมสร้างมูลค่าการลงทุนกว่า 3.5 ล้านบาท และเกิดการนำดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า 5 พันครัวเรือน

Digital Thailand Big Bang Regional 2018

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (DE) กล่าวว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา กระทรวงดีอีพยายามผลักดันให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทยเกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

โดยเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ดึงดูดนักลงทุน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ขยายการศึกษาสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และยกระดับคุณภาพชีวิต 

ในปีที่แล้วกระทรวงดีอี มอบหมาย depa จัดงาน “ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง” ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเตรียมความพร้อมให้กับคนไทยได้เข้าสู่โลกดิจิทัล สร้างการรับรู้ และเล็งเห็นประโยชน์ของการนำดิจิทัลมาขับเคลื่อนทั้งระบบเศรษฐกิจ และสังคม

Digital Thailand Big Bang

ซึ่งงานดังกล่าวประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 200,000 คนจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก เกิดการค้าการลงทุนเจรจาธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัลกว่า 500 ราย และเกิดเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ (Global Network) ร่วมกับ GEN ที่มีสมาชิกกว่า 160 ประเทศทั่วโลก

เพื่อขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทยสู่การเป็น Digital SMEs และ Digital Startup จนเกิดเป็น GEN Asia ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญครั้งแรกในทวีปเอเชีย ดังนั้นในปีนี้เพื่อขยายการรับรู้ทั่วทั้งประเทศ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนสำหรับทุกภูมิภาคให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นได้

กระทรวงดีอี โดย depa ดำเนินการจัดงานสัมมนา และนิทรรศการ ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018 กำหนดจัดงานขึ้น 2 ส่วน คือ

1) การจัดงาน ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018 ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค โดยการเพิ่มพื้นที่การจัดงานให้ใหญ่ขึ้น เป็น 60,000 ตารางเมตร เพื่อสามารถรองรับการแสดงเทคโนโลยีชั้นนำ และเพิ่มวันจัดงาน เป็น 5 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ได้มาเรียนรู้โลกแห่งดิจิทัลที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป 

2) การจัดงานในส่วนภูมิภาค ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง รี้จึหน่อว (Digital Thailand Big Bang Regional) ใน 4 ภูมิภาค ภายใต้แนวคิด Digital Transformation Thailand : โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน

โดยจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ใน 4 จังหวัด หัวเมืองใหญ่ ที่เป็นเมืองต้นแบบด้าน Smart City ในเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2561 ได้แก่ 

วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น จ. ขอนแก่น, วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ท จ. เชียงใหม่, วันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง จ.ระยอง และวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยทั้ง 4 เมืองนี้ เป็นเมืองที่ได้รับการคัดเลือกว่าที่มีศักยภาพ และเป็นเมืองนำร่องของ Smart City ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนที่สำคัญ

Digital Transformation แบบรอบด้าน

ด้าน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า สำหรับจังหวัดขอนแก่น เน้นการนำเสนอแผนการพัฒนา Smart City ที่เป็นรูปธรรม เพื่อไปสู่ Global City ที่สอดคล้องนโยบายการเป็นเมือง MICE City , Medical Hub

โดยเน้นการคมนาคมขนส่ง (Mobility) ที่มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเน้นศักยภาพในอุตสาหกรรมดิจิทัลของพื้นที่

นอกจากนั้นจุดเด่นที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น คือการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองแบบมีส่วนร่วมร่วมของทุกภาคส่วนแบบประชารัฐ อาทิ นิทรรศการจาก KKTT : Smart city ขอนแก่นพัฒนาเมือง, เทศบาลนครขอนแก่น ที่นำเสนอขอนแก่นรถไฟฟ้ารางเบา การจราจรในเขตเมืองที่ยั่งยืน, ปาฐกถา Digital Transformation Thailand

Digital Thailand Big Bang

โดย หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล อดีตปลัดกระทรวงการคลัง อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และประธานดิจิทัลซีอีโอ รุ่น 1 รวมทั้งมีการเสวนาในหลากหลายประเด็น เช่น เรื่อง Digital Transformation โอกาสหรือภัยคุกคาม สังคมไทยและอีสาน, Smart Health & Medical Hub ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างไร

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีการจำลองเมืองอัจฉริยะจากการได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Trophy of Excellence) ระดับเอเชียแปซิฟิก (Smart City Asia/Pacific Awards) excluding Japan เพียงแห่งเดียวของประเทศไทยจาก IDC เป็นเมืองอัจฉริยะในด้านการริเริ่มใช้ประโยชน์จากที่ดิน

และการจัดการสิ่งแวดล้อม Chiang Mai Smart City- Smart Agriculture ในปี 2560 ในแนวคิด Smart city from Urban to rural ผ่าน Platform กลาง เป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล หรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร เพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในเมือง

และชนบท ตามแผนพัฒนาจังหวัด “กินดี อยู่ดี มีสุข” ส่วนจังหวัดระยอง การขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ และ Flagship Project ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม

ในพื้นที่จังหวัดระยอง EEC และภาคตะวันออก บนลักษณะเฉพาะของภาคตะวันออกที่เป็น Exceptional and Superior Location

สุดท้ายจังหวัดสงขลา คือ การต่อยอดต้นแบบการพัฒนา Smart City จากจังหวัดภูเก็ตลงสู่พื้นที่สงขลา พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสงขลา สร้างความร่วมภาครัฐ ภาคท้องถิ่น เอกชน และสถาบันอุดมศึกษา ทั้งด้านการท่องเที่ยว การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรม 3.0 สู่ 4.0 (Digital Transformation)

ดึงดูดการลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวทาง พัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) รวมถึงการนำดิจิทัลเทคโนโลยีเข้าสู่ภาคชุมชน การเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้มาเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการเรียนรู้และสัมผัสกับโลกดิจิทัลที่ปัจจุบันเป็นเรื่องใกล้ตัว และเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคน เพื่อที่เราจะสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสะดวกสบาย สร้างการเรียนรู้ในด้านต่างๆต่อไปได้

4 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาคทั่วไทย

 

Digital Thailand Big Bang

โดยตั้งเป้างาน “ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง รี้จึหน่อว 2018” ที่จะจัดขึ้นใน 4 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาคทั่วไทย จะมีประชาชนเข้าร่วมงานและเกิดการรับรู้แก่คนในพื้นที่มากกว่า 100,000 คน เกิดการเจรจาธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

รวมทั้งสร้างมูลค่าการลงทุนในท้องถิ่นกว่า 3,500,000 บาท และคนในชุมชนเกิดการนำดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า 5,000 ครัวเรือน

ดร.พิเชฐ กล่าวเสริมว่า งาน ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง รี้จึหน่อว 2018 จะเปิดมิติการรับรู้ด้านดิจิทัลสู่ภูมิภาค สู่คนไทยทั้งประเทศ เมื่อคนไทยที่ได้สัมผัสกับงาน บิ๊กแบง รี้จึหน่อว 2018 เชื่อว่าจะจุดประกายให้เกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆ และอยากจะมาเห็นงาน บิ๊กแบง ใหญ่ในส่วนกลาง

ซึ่งปีนี้รับรองว่ายิ่งใหญ่ และน่าสนใจยิ่งขึ้นเพราะจะเป็นประกาศความสามารถของประเทศไทยในสายตาชาวโลก ว่าประเทศไทยในวันนี้มีการนำดิจิทัลเข้ามาพัฒนาและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน

มีความพร้อมในทุกด้านที่นักลงทุนจะเข้ามาลงทุน เราจะเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลของภูมิภาคนี้ด้วยการวางแผน ติดตาม และสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่ เชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะก้าวสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมั่นคงและยั่งยืน

**ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2018” ได้ที่ www.digitalthailandbigbang.com และ facebook.com/digitalthailandbigbang/

ส่วนขยาย

* บทความนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อวิเคราะห์ในแง่มุมที่น่าสนใจ ไม่มีวัตถุมุ่งเพื่อโจมตี หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
** Compose : ชลัมพ์ ศุภวาที (Editors and Digital Content)
*** ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตาม ข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยี ของเราได้ที่

Comments

comments