ดีป้าปักหมุด 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง พร้อมเชื่อมเครือข่ายธุรกิจดิจิทัลเพื่อนบ้าน 

ดีป้า
ดีป้า เปิดสาขาพิษณุโลก ปักหมุด 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มั่นใจทำเลทองเมืองสองแคว เชื่อมเครือข่ายธุรกิจดิจิทัลเพื่อนบ้าน อินโดจีน พม่า และจีน

มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายมีธรรม ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสดีป้า และ ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือตอนล่าง

นายมีธรรม  กล่าวว่า ดีป้าเป็นหน่วยงานที่ภารกิจหลักในการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและสังคม  ตลอดจนการพัฒนากำลังคนดิจิทัล เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสร้างผลกระทบต่อสังคมได้

นอกจากนี้ดีป้ายังเล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถเปลี่ยนผ่านและปรับธุรกิจเข้าสู่ยุคที่ดิจิทัล การทำงานจึงต้องมีความคล่องตัว จำเป็นต้องกระจายการให้บริการสู่ภูมิภาค

โดยมีปีนี้ ดีป้าได้เปิดสำนักงานฯ เพิ่ม 4 สาขา ได้แก่ ภาคใต้ตอนล่างที่จังหวัดสงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี  และภาคเหนือตอนล่าง ที่จังหวัดพิษณุโลก มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจังหวัดพิษณุโลกจะเป็นแม่ข่ายภาคเหนือตอนล่างดูแล 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี  และอุตรดิตถ์

นายมีธรรม  กล่าวว่า การดำเนินงานจะเป็นลักษณะ Digital One Stop Service (DOSS) ให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัล หรือ SME เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจ และเป็นช่องทางการดำเนินธุรกิจโดยบริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ทั้งการพัฒนาการธุรกิจและการขยายกิจการให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินพันธมิตร ให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนให้บริการข้อมูล การสนับสนุนให้ SME นำนวัตกรรมดิจิทัลไปประยุกต์ใช้

“จังหวัดพิษณุโลกมีความเหมาะสมในการจัดตั้งสำนักงานฯ สาขาภาคเหนือตอนล่าง  เนื่องจากเป็นจังหวัดที่อยู่ในแผนภาคที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการธุรกิจสุขภาพ การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิทัล ในด้านเศรษฐกิจจะเห็นว่าจังหวัดพิษณุโลกเป็น จังหวัดที่มีการตั้งอยู่ในจุดตัดระหว่างเส้นทางการคมนาคมระหว่างอินโดจีนตอนเหนือและพม่า กับเส้นทางคมนาคมจากจีนตอนใต้สู่กรุงเทพฯ ที่น่าจะทำให้พิษณุโลกเป็นศูนย์รวมการคมนาคมในระดับภูมิภาคที่ใหญ่ขึ้น

ดีป้า

Comments

comments