Honeywell ยกทัพเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ หวังช่วยอุตสาหกรรมไทยสู่ยุค IIoT

0
1097
Honeywell

ฮันนี่ เวลล์ (Honeywell) จัดแสดงเทคโนโลยีแห่งอนาคต หนุนประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล โชว์พลังการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลที่จะส่งผลต่อผลิตผล และประสิทธิภาพ

Honeywell Thailand Technology Summit 2018

เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติที่ล้ำหน้าในภาคอุตสาหกรรมกระบวนการ (process industries) ทั่วประเทศไทย ถูกนำมาจัดแสดงไว้ที่งานประชุมสุดยอดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ประเทศไทย 2018 (Thailand Technology Summit 2018) ซึ่งจัดโดยฮันนี่เวลล์ (HON)

เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีต่างๆ ที่เชื่อมต่อกันสำหรับโรงงาน (Connected Plant) อาทิ เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีคลาวด์ที่ก้าวล้ำ ที่จะช่วยขับเคลื่อนศักยภาพประเทศไทยในการก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 งานประชุมนี้เน้นย้ำความจำเป็นของโซลูชั่นส์ต่าง ๆ

ในการช่วยแก้ปัญหาความท้าทายที่สำคัญของอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ อาทิ การหยุดทำงานของระบบซึ่งอยู่นอกเหนือการคาดการณ์ และปัญหาช่องว่างทักษะของผู้ปฏิบัติงาน

 

Honeywell

งานประชุมสุดยอดครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าโซลูชั่นส์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในอุตสาหกรรมของฮันนี่เวลล์ เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นต่อการสร้างระบบนิเวศ IoT ในภาคอุตสาหกรรมให้แข็งแกร่ง เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 การคุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน

โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และสินทรัพย์ คือปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับประเด็นความเสี่ยงเหล่านี้ ด้วยการเลือกใช้บุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการโจมตีทางไซเบอร์ให้เหลือน้อยที่สุด

พร้อมพัฒนาแนวทางการตอบสนองต่อภัยคุกคามและการฟื้นฟูสภาพให้ได้โดยเร็ว รวมทั้งช่วยให้อุตสาหกรรมชั้นนำสามารถติดตาม และควบคุมสถานการณ์ภายในกระบวนการผลิตได้

Honeywell
Mai Trang Thanh, president of Honeywell Indochina

ไม แทรง ธานห์ ประธานบริษัทฮันนี่เวลล์ ประจำภูมิภาคอินโดจีน กล่าวว่า เรากำลังเข้าสู่ยุคของการเชื่อมต่อ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไหน โดยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา อุตสาหกรรมในไทยเริ่มตื่นตัวที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มขึ้น เพื่อลองรับการเติบโตของธุรกิจในภูมิภาค 

ในขณะเดียวกันรัฐบาลไทย เองก็สนับสนุนโดยเปิดโอกาสให้นักลงทุน และเจ้าของเทคโนโลยีเข้ามาดำเนินธุรกิจในไทยมากขึ้น เพื่อให้สามารถทำได้ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มที่ โดยให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และการสร้างคุณค่า

ดังนั้นกล่าวว่าได้ว่าวันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ ฮันนี่เวลล์จึงต้องการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน และการเติบโตในอนาคตของประเทศไทยอย่างเต็มความสามารถ ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม

และทำให้อุตสาหกรรมต่างๆ สามารถยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของอุตสาหกรรม ซึ่งหมายความรวมไปถึงการช่วยพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ อีกด้วย

Honeywell
Uniformance-Cloud-Historian

ซึ่งปัจจุบันทางฮันน่ีเวลล์ เองก็ได้ร่วมมือทำงานกับรัฐบาลไทย และหน่วยงานรัฐอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในด้านของการประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อาทิ การบิน และพัฒนา ท่าอากาศยาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ื่อการขนส่ง และการสร้างงระบบอาคารอัจฉริยะท่เีช่ือมต่อกัน

ตัวอย่างเช่น เทสโก้ โลตัส ในประเทศไทย ที่ได้ใช้สารทำความเย็นในเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส 900 สาขา มาเป็นสารทา ความเย็น Solstice N40 ของฮันน่ีเวลล์ เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซ คาร์บอนฯ ปัจจบันสามารถประหยัดการพลังงานได้ถึง 10% ภายใน 2 ปี

หรือการเข้าสนับสนุนอุตสาหกรรมสายการบินต่าง ๆ ของไทย อาทิ บางกอกแอร์เวย์ นกสกู๊ต นกแอร์ และสายการบินอื่น ๆ ซึ่งเราเป็นผู้จัดหาแหล่งพลังงานสำรอง (APUs) ระบบเคร่ืองยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์การบิน ร่วมไปถึงการผลิตอะไหล่ทดแทน อาทิ การปรับปรุงเคร่ืองจักรเก่า หรือรีโทรฟิต รวมทั้งงานของศูนย์ซ่อมบำรุงต่าง ๆ

Honeywell
Anand Vishnubhotla, general manager, Honeywell Connected Plant, APAC

ด้าน อนันด์ วิชนุโพทลา ผู้จัดการทั่วไป ฮันนี่เวลล์ คอนเน็คเทด แพลนท์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า แอปพลิเคชัน คอนเน็คเทด แพลนท์ (Connected Plant) ของเรา ช่วยยกระดับความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และความสามารถในการทำกำไรขององค์กร

การผสานความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเราเข้ากับเทคโนโลยีระบบวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่วิเคราะห์เจาะลึกเข้าไปในองค์กรอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โซลูชั่นส์ของเราช่วยประสานกระบวนการ สินทรัพย์ และบุคลากรทั่วทั้งองค์กรให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

ทำให้ทุก ๆ วัน เป็นวันที่ดีที่สุดของกระบวนการผลิต และสมาชิกทุกคนในองค์กรปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเยี่ยมดั่งผู้เชี่ยวชาญแถวหน้า โดย งานประชุมสุดยอดด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี ประเทศไทย 2018 

Honeywell

เราเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัส และเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติรุ่นล่าสุดและสมรรถนะของเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงโซลูชั่นส์จากฮันนี่เวลล์ คอนเน็คเทด แพลนท์ ที่เปิดตัวในปีนี้ อาทิ

Thermal IQ : โซลูชั่นติดตามระบบควบคุมความร้อน: ช่วยให้วิศวกรฝ่ายบำรุงรักษา และผู้จัดการโรงงานสามารถติดตามตรวจสอบและควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เพื่อช่วยลดช่วงเวลาที่เครื่องจักรหยุดทำงาน (downtime) ซึ่งอยู่นอกเหนือการคาดการณ์ และทำให้เครื่องจักรทำงานปกติ (uptime) ได้ยาวนานเต็มที่

Uniformance Cloud Historian ระบบวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติารทั่วทั้งโรงงาโซลูชั่นส์โฮสติ้งบนระบบคลาวด์ที่ให้บริการในฐานะซอฟต์แวร์ (software-as-a-service) สำหรับการเก็บข้อมูลทั่วทั้งองค์กร การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ (visualization) และการวิเคราะห์

เพื่อช่วยให้ลูกค้าปรับปรุงความพร้อมใช้งานของสินทรัพย์ ใช้กระบวนการทำงานต่าง ๆ ได้เหมาะสมที่สุด และเพิ่มระยะเวลาการทำงานปกติของระบบ

Asset Performance Management ระบบการบริหารสินทรัพย์ผนวกใช้สินทรัพย์ร่วมกับการประมวลผลข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลวิเคราะห์เจาะลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติการต่อ ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของสินทรัพย์ และความสามารถในการทำกำไรของโรงงาน

Immersive Competency ระบบจำลองสถานการณ์การทำงานของฐานผลิต: การจำลองสถานการณ์บนระบบคลาวด์ โดยผสมผสานเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (augmented reality: AR) และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (virtual reality : VR) เพื่อนำมาฝึกอบรมพนักงานโรงงาน

กี่ยวกับกิจกรรมการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญต่อระบบ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโรงงาน ระยะเวลาที่เครื่องจักรทำงานได้ตามปกติ ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัย

Honeywell

Personal Gas Safety ระบบความปลอดภัยส่วนบุคคลจากการได้รับก๊าซโซลูชั่นส์นี้ทำงานประสานกับระบบควบคุมปฏิบัติการโรงงานของฮันนี่เวลล์ เพื่อปกป้องพนักงานให้ปลอดภัย และช่วยให้รับมือกรณีฉุกเฉิน
ได้อย่างรวดเร็ว หากมีการรั่วไหลของก๊าซอันตราย หรือเกิดเหตุพนักงานได้รับบาดเจ็

Intelligent Wearables อุปกรณ์พกพาอัจฉริยะคู่หูผู้ปฏิบัติงาน: เทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์พกพาแบบไม่ต้องสัมผัส ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมทำงานได้สำเร็จลุล่วง ไม่ว่าจะในโรงงานหรือในภาคสนาม โดยมีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การทำงานของเทคโนโลยีนี้จะใช้จอแสดงผลแบบสวมศีรษะ

ซึ่งจะตอบสนองต่อคำสั่งเสียง และแสดงผลให้ผู้สวมใส่เห็นเป็นข้อมูลสด เอกสารและขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามสามารถเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญจากระยะไกล(remote expert) ได้แบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย

ระบบ Experion Batch : ผสมผสานระบบควบคุมแบบกระจายตัว (Experion distributed control) ระบบควบคุมกระบวนการผลิตอัตโนมัติ (batch automation) และเทคโนโลยีการแสดงภาพแบบใหม่เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพ และปริมาณงานที่สามารถทำได้

Measurement IQ for Gas ระบบตรวจวัดสำหรับอุตสาหกรรมก๊า: ช่วยควบคุมการตรวจวัดค่าก๊าซได้อย่างครอบคลุม โดยเปลี่ยนรูปแบบการตรวจวัดปริมาณก๊าซโดยทั่วไป ให้เป็นการตรวจวัดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง

Honeywell

วันนี้การก้าวสู่ อุตสาหกรรม 4.0 หรือยุค อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ สำหรับอุตสาหกรรม หรือ ไอไอโอที (Industrial Internet of Things: IIoT) ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบอัจฉริยะที่รวมส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน รวมถึงกระบวนการผลิต และครอบคลุมมากกว่าการเน้นแค่ ไอโอที (IoT)

เนื่องจากเป็นการผสานรวมระบบอัตโนมัติที่ทันสมัย การส่งเสริมการผลิต ซึ่ง ฮันนี่เวลล์ มีทั้งซ็อฟแวร์ และอุปกรณ์รองรับความต้องก่ารได้หมดเพราะเราคือผู้นำในด้านของการยกระดับกระบวนการทำงานให้ง่าย ดีขึ้น และเร็วขึ้น ไม แทรง ธานห์ กล่าวเสริม

ส่วนขยาย

* บทความนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อวิเคราะห์ในแง่มุมที่น่าสนใจ ไม่มีวัตถุประสงค์มุ่งเพื่อโจมตีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
** Compose : ชลัมพ์ ศุภวาที (Editors and Digital Content)
*** ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตาม ข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยี ของเราได้ที่

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

forty seven − = 39