ถึงเวลา!! เร่งพัฒนาทักษะแรงงาน (Labor skills) เสริมแกร่งรับลงทุนอีอีซี (EEC)

0
758
Labor skills

ผลสำรวจสำรวจสถานการณ์แรงงานภาคอุตสาหกรรมพบในครึ่งปีแรกชะลอตัว เพื่อเตรียมรับมือกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่การเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทำให้ผู้ประกอบการต้องการแรงงงานที่มีทักษะ (Labor skills) ทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้น…

highlight

  • ผู้ประกอบการกลุ่มอีอีซีมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงขึ้น ซึ่งหมายถึงความสามารถของแรงงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการลงทุนในกลุ่มดังกล่าวที่มีจะนำเทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น อาทิ ทักษะในการควบคุมเครื่องจักรและหุ่นยนต์, ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และความสามารถทางภาษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ
  • แรงงานที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในกลุ่มอีอีซี ได้แก่ สายงานไอที  วิศวกร เจ้าหน้าที่เทคนิคและเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต กลุ่มงานด้านสุขภาพ  การศึกษา และกลุ่มโลจิสติกส์การขนส่ง
  • ทักษะความสามารถในสายอาชีพที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล แบ่งเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ ก่อสร้าง, อุตสาหการ, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิคส์, คอมพิวเตอร์, อุตสาหกรรมศิลป์, ภาคบริการ และเกษตรอุตสาหกรรม

เตรียมพร้อมรับมือ EEC ด้วย Labor skills ด้านเทคโนโลยี

จากการสำรวจสถานการณ์แรงงานภาคอุตสาหกรรมของแมนพาเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ฉบับล่าสุด พบว่าในครึ่งปีแรกภาพรวมสถานการณ์แรงงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยอยู่ในช่วงชะลอตัว และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงไป ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการทดแทนแรงงานมากกว่

การขยายโครงสร้างเนื่องจากผ่านพ้นฤดูกาลของการสั่งซื้อที่คึกคักในช่วงปลายปีที่มีการเร่งกำลังการผลิต นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยในส่วนของเสถียรภาพทางการเมืองของไทย ซึ่งนักลงทุนอยู่ในช่วงรอดูทิศทาง ส่งผลให้การลงทุนยังทรงตัวไม่หวือหวา

และจากการประกาศนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  ทำให้เกิดการสร้างฐานการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ในการดำเนินงานตลอด 2 ปี ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

ได้ทำให้เกิดการสร้างฐานการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศตาม พ.ร.บ.อีอีซี เมื่อ พ.ศ. 2561 เพื่อเปิดประตูรับการลงทุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 และทำให้เกิดการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน 5 โครงการ ได้แก่ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สนามบินอู่ตะเภา

และเมืองการบินภาคตะวันออก ศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 จากที่ทราบในพื้นที่ดังกล่าว มีภาคอุตสาหกรรมการผลิตจำนวนมากทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งเมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมของประเทศที่มีการเติบโต

 

Labor skills

สุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ของแมนพาเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองของตลาดงานและแรงงานในกลุ่มอีอีซี ไว้อย่างน่าสนใจว่า สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มอีอีซีมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงขึ้น ซึ่งหมายถึงความสามารถของแรงงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

และการลงทุนในกลุ่มดังกล่าวที่มีจะนำเทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น อาทิเช่น ทักษะในการควบคุมเครื่องจักรและหุ่นยนต์  ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และความสามารถทางภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ ดังนั้น จึงต้องการแรงงานที่มีทักษะหลากหลาย (Multi Skill) แต่ไม่ได้หมายความว่าจะนำแรงงานกลุ่มนี้ไปใช้แรงงาน

แต่แรงงานกลุ่มนี้จะต้องมีความสามารถควบคุมดูแลการทำงานเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  ความต้องการแรงงานในกลุ่มโรงงานในอีอีซีในช่วงไตรมาส 3 ของปีที่ส่วนใหญ่มีการลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งจากประเทศจีน ญี่ปุ่น อเมริกา และประเทศในกลุ่มยุโรป

จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเฉพาะในระดับผู้บริหาร และกลุ่มแรงงานระดับวิชาชีพ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในช่วงการพัฒนาโครงการพื้นฐานและการก่อสร้าง ส่วนในกลุ่มแรงงานฝีมือ แรงงานกึ่งฝีมือ รวมถึงกลุ่มผู้ใช้แรงงานจะมีการเคลื่อนย้ายในช่วงไตรมาส 4 ของปี

แนวโน้มของตลาดแรงงานที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในกลุ่มอีอีซี ได้แก่ สายงานไอที  วิศวกร เจ้าหน้าที่เทคนิคและเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต กลุ่มงานด้านสุขภาพ  การศึกษา และกลุ่มโลจิสติกส์การขนส่ง เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม แรงงานระดับผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่คนไทยมักไม่ประกอบอาชีพในลุ่มนี้

อย่างไรก็ตามผู้ใช้แรงงานยังคงมีความต้องการอยู่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานต่างด้าว  ดังนั้น จึงทำให้เกิดเทรนด์ในการพัฒนาทักษะของตนเองเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะทักษะความสามารถในสายอาชีพ เพื่อให้ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากลโดยแบ่งเป็น กลุ่ม 

Labor skills

คือ ก่อสร้างอุตสาหการไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิคส์, คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมศิลป์ภาคบริการ และเกษตรอุตสาหกรรม นอกจากนี้ กลุ่มแรงงานที่มีความน่าสนใจรองรับการลงทุนอีอีซี ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานด้านโรงแรม สปา รวมถึงสายงานด้านการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง ก็ยังคงเป็นที่ต้องการสูงตามฤดูกาลของการพัฒนา และดูแลรักษาประจำปี

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา และเก็บรวบรวมความคิดเห็นของผู้ประกอบการมีมุมมอง และข้อเสนอแนะว่าในภาพใหญ่ของประเทศควรจะมีการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการศึกษาด้านสายอาชีพให้กับกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษารวมถึงกลุ่มผู้ปกครอง เนื่องจาก ที่ผ่านมาค่านิยมในการเรียนผู้ปกครองจะเน้นให้เด็กเยาวชนเรียน

ในสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ ซึ่งไม่ตอบรับกับความต้องการแรงงานที่ต้องการ กลุ่มแรงงานควรมีทักษะความรู้เฉพาะทางและมีประสบการณ์ในการทำงานจากการเรียน และการทำงานควบคู่กัน และยังเป็นการปูพื้นฐานด้านอาชีพให้พร้อมในการเข้าสู่ตลาดงาน ส่งให้การขับเคลื่อนธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วทันกับการแข่งขันทางธุรกิจ

ทั้งนี้  ภาพตลาดแรงงานในปัจจุบันยังเป็นไปในทิศทางบวก ถึงแม้จะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นแต่แรงงานคนยังเป็นส่วนสำคัญที่ต้องใช้ในการควบคุมดูแลรักษาเครื่องจักรและหุ่นยนต์  อย่างไรก็ตามแรงงานจะต้องมีการพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ซึ่งเชื่อมโยงกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามทักษะความสามารถอีกด้วย  แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ในฐานะผู้นำที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมแรงงานกว่า 80 ประเทศทั่วโลก และในประเทศไทย มีการเตรียมความพร้อมแรงงานเพื่อให้ได้มาตรฐานตอบโจทย์ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม 

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

43 − = forty